VERKSAMHETSOMRÅDEN

VERKSAMHETS-
OMRÅDEN

Frågor om vårdnad, boende och umgänge ska alltid avgöras utifrån barnets bästa. Vi tillhandahåller rådgivning och kan företräda dig vid en domstolsprocess. 

Vi hjälper även till med ekonomisk familjerätt som arvsfrågor, bodelningar och boutredningar.

Vi erbjuder en bred affärsjuridisk och avtalsrättslig rådgivning. Vi biträder dig oavsett om du vill ha hjälp vid en företagsöverlåtelse, med att skriva och förhandla aktieägaravtal och kommersiella avtal eller andra företagsfrågor.

Vi företräder såväl privatpersoner som företag i alla typer av tvister. Genom kunskap och erfarenhet hjälper vi dig att utvärdera möjligheterna till framgång och hitta möjliga lösningar. Vi har gedigen processvana och kan effektivt och skickligt biträda dig vid en eventuell process.

Vi tillhandahåller rådgivning vid förvärv och försäljning av fastighet, entreprenad, fastighetsutveckling och andra frågor som kan uppstå under en fastighets livscykel.

Vi på Advokatbyrån Löfström & Johansson åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Är du misstänkt för ett allvarligt brott har du rätt till en offentlig försvarare som företräder dig och tillvaratar dina rättigheter under förundersökningen och vid en eventuell huvudförhandling i domstol. En offentlig försvarare förordnas av domstol och du som misstänkt kan själv begära att få en viss advokat förordnad.

Har du blivit utsatt för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde som tillvaratar dina rättigheter och hjälper dig i kontakt med polis, åklagare och domstol. Du kan själv begära att få en viss advokat eller jurist som målsägandebiträde och domstolen förordnar i de flest fall den personen att företräda dig.

För att vi ska kunna företräda dig på bästa sätt oavsett om du är misstänkt eller blivit utsatt för brott är det viktigt att vi kommer in i processen så tidigt som möjligt.

 

Om ett barn far illa på grund av brister i omsorgen eller barnets eget beteende kan barnet komma att omhändertas med stöd av lagen (1990:52) om vård av unga (LVU).

Om du som förälder riskerar att få ditt barn omhändertaget har du rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar din rätt. Även barnet rätt till ett offentligt biträde som för barnets talan och bistår barnet. Ett offentligt biträder förordnas av domstol och du kan själv begära att få en viss advokat eller jurist förordnad. 

Vi åtar oss även uppdrag som offentligt biträde i mål gällande lagen (1988:87) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Shopping Basket